خدمات

دکتر کرم اله طولابی از پیشگامان جراحی لاپاروسکوپی و بنیان گذار لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران با انجام اولین عمل جراحی طحال برداری با لاپاروسکوپ هستند. بیشتر اعمال جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته در ایران برای اولین بار توسط وی انجام شده است. ایشان در آموزش و توسعه لاپاروسکوپی در کشور نقش بسزایی داشته است. نمونه هایی از اعمال جراحی انجام شده را در زیر مشاهده می کنید.