دوره های آموزشی گذرانده شده

Dr. Toolabi, workshop
  • دوره آموزشی جراحی با حداقل تهاجم (N.O.T.E.S)

مرکز IRCAD-EITS در Strasburg فرانسه، ۱۳۸۶

  • دوره آموزشی جراحی پیشرفته لاپاروسکوپی (گوارش)

بیمارستان Saint Pierre در بلژیک، ۱۳۸۵

  • دوره کلینیکال جراحی لاپاروسکوپی Bariatric

بیمارستان Saint Pierre در بلژیک، ۱۳۸۵

  • دوره آموزشی جراحی پیشرفته لاپاروسکوپی (گوارش)

مرکز IRCAD-EITS در Strasburg فرانسه، ۱۳۸۳

  • دوره آموزشی تئوری و عملی تحقیق در پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۱۳۸۳٫

  • دوره آموزشی Gastric Banding Complications

بیمارستان Soauvegarde در لیون فرانسه، ۱۳۸۳

  • دوره آموزشی Gastric Banding (AMI-Band)

دانشگاه A.K.H. در Austria، ۱۳۸۲٫

  • دوره آموزشی Laparoscopy Gastric Banding (MID-Band)

بیمارستان Soauvegarde در لیون فرانسه، ۱۳۸۲

  • دوره آموزشی Laparoscopy Adrenalectomy and Herniorrhaphy

بیمارستان Stepping Hill در انگلستان، ۱۳۷۹

  • دوره آموزشی Laparoscopy of “Nissen Foundoplication”

دانشگاه A.K.H. در Austria، ۱۳۷۹٫

  • دوره آموزشی لاپاروسکوپی پیشرفته

مرکز IRCAD-EITS در Strasburg فرانسه، ۱۳۷۸

  • دوره آموزشی “Article Writing”

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، ۱۳۷۸

بازگشت به معرفی